Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Zaleziance

2010-04-30 1357
Art. czytany: 8138 razy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Łączna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Gimnazjum w Zaleziance , Zalezianka 49a. 26-140 Łączna


1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
spełnia następujące wymagania:
a. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora
uzyskał co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub
pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku
nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej,
e. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
f. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami) a w przypadku nauczyciela akademickiego karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
g. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
h. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
i. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.
nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148
z późniejszymi zmianami).
2. Stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum może zajmować również
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego
stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania
określone w pkt 1 lit. b-i.

3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
następujące wymagania:
a. posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
b. ukończyła studia magisterskie,
c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym,
d. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie,
f. spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. 'b' 'e' 'g' 'i' ogłoszenia.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na
stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15,
poz. 148, z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,
poz. 674, z późn. zm.6) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
własnoręcznie podpisane w przypadku składania kserokopii dokumentów
winny być one uwierzytelnione notarialnie lub przez zakład pracy
zatrudniający kandydata.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem 'Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum
w Zaleziance NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM', po ogłoszeniu na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Łącznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Łącznej, w terminie do dnia 17 maja 2010 r. (do godz. 15.30) na adres: Urząd
Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna, tel. (41) 2548 961.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą.