UCHWAŁA NR XXXV/6/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 25 lutego 2010 r.

2010-05-04 1037
Art. czytany: 2660 razy

UCHWAŁA NR XXXV/6/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1,3,6 i 10 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Łączna w wysokości:
§ 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Łączna w wysokośc i - 9,82 zł netto/m³ dla wszystkich grup
taryfowych.
§ 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych
gospodarstw domowych w wysokości:
2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych
odbiorców w wysokości:
§ 4. Dopłata, o której mowa w § 3. będzie przekazywana na konto
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
1) 3,85 zł netto/m3 dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw
domowych
2) 4,38 zł netto/m3 dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców
3) stawka miesięc z n e j o pła t y a b o n a m e n t o w e j d l a o d b i o r c ó w
wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie odczytów wskazań
wodomierza – 1,00 zł netto/m-c
4) stawka miesięc z n e j o pła t y a b o n a m e n t o w e j d l a o d b i o r c ó w
wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu – 3,00 zł
netto/m-c
5) Stawka miesięc z n e j o pła t y a b o n a m e n t o w e j d l a o d b i o r c ó w
wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza
oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 3,00 zł netto/m-c na
odbiorcę.
a) 1,25 zł (netto) do każdego m³ dostarczonej wody
b) 7,22 zł (netto) do każdego m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji
a) 7,22 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji ID: MJUSN-QVYTC-AECMF-QWNSD-PKRUE. Podpisany. Strona 1 / 3
2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych
odbiorców w wysokości:
§ 4. Dopłata, o której mowa w § 3. będzie przekazywana na konto
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
§ 5. 1. Cenę wody, którą obowiąz a n i są zapłacić odbiorcy
z indywidualnych gospodarstw domowych, obniża się do kwoty - 2,60 zł/m3+
VAT
2. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić
indywidualne gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy obniża s ię do
kwoty - 2,60zł/m3 + VAT.
§ 6. Wykonanie uchwały p o w i e r z a s ię W ó j t o w i G m i n y o r a z
Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
§ 7. Uchwała p o d l e g a o gło s z e n i u w D z i e n n i k u U r zędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Kierownik Zakła d u G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j w Łącznej,
zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/8/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia
19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca
od 1 kwietnia 2010 r.
U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr. 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez
1 rok. Ważnoś ć dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2010 r. stąd
koniecznoś ć zatwierdzenia taryf na kolejny rok. Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf,
przedkładając szczegółowa kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan,
uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich
grup odbiorców usług. Wójt Gminy Łączna, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
sprawdził opracowanie taryfy i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz
zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod
względem celowości ich ponoszenia.
a) 7,22 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji
ID: MJUSN-QVYTC-AECMF-QWNSD-PKRUE. Podpisany. Strona 2 / 3
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca
od 1 kwietnia 2010 r.
U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr. 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez
1 rok. Ważnoś ć dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2010 r. stąd
koniecznoś ć zatwierdzenia taryf na kolejny rok. Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf,
przedkładając szczegółowa kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan,
uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich
grup odbiorców usług. Wójt Gminy Łączna, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
sprawdził opracowanie taryfy i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz
zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod
względem celowości ich ponoszenia.
ID: MJUSN-QVYTC-AECMF-QWNSD-PKRUE. Podpisany. Strona 3 / 3