Uchwała Nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2010 rok

2010-07-09 1309
Art. czytany: 3142 razyUchwała Nr XXXIV/4/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ust.2 pkt 1,2, art.214 pkt 1,2, art.222 ust.1,ust.2 pkt 1,2,3, art.235, art.236, art.237 ust.1,ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 14.121.725 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 11.600.000 zł
b) dochody majątkowe 2.521.725 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.670.000 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 10.172.975zł
b) wydatki majątkowe 5.497.025 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.521.725 zł,
a) wydatki majątkowe 2.521.725 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.548.275 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 905.000 zł,
2) pożyczek w kwocie - 604.000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 39. 275 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.339.275.zł, rozchody w wysokości 791.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 80.000 zł,
2) celową w wysokości - 2.000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.067.050 zł, wydatki – 1.066.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznik nr 10 .
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 12.


§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 7.000 zł,
2) wydatki - 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.509.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 791.000 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na :
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.509.000 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 791.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
4a) do wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011),
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

………………………………………………..