UCHWAŁA NR XXXVI/13/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie : zmian bużetu Gminy Łączna na 2010 rok.

2010-07-09 1310
Art. czytany: 2084 razy

UCHWAŁA NR XXXVI/13/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie : zmian bużetu Gminy Łączna na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240z późn.zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 122.379
zł, oraz zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 33.834 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 14.210.270 zł
§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę
133.659 zł, oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 45.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 15.758.545 zł, w tym
§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień między jst. w 2010 r.”- otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „ Plan przychodów i wydatków zakładów
budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „ Dotacje przedmiotowe w 2010 r.” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „ Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Uchyla się § 9 uchwały budżetowej, oraz załącznik nr 13 do uchwały budżetowej „Plan
przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.”
§ 8. Do § 11 uchwały Nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010 r.
'Upoważnia się wójta do ' dodaje się pkt 1d o treści: ' zaciąganie kredytów i pożyczek na
wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie
277.000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
a) wydatki bieżąc e : 10.261.520 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
5.228.584 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań : 1.936.797 zł - dotacje na
zadania bieżące : 339.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych : 2.517.139 zł - wydatki
na obsługę długu: 240.000 zł.
b) wydatki majątkowe : 5.497.025 zł w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne : 5.497.025 zł
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH I OD INNYCH
3 100,00
ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 1 / 7
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
3 100,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
3 100,00
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3 100,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 868,00 30 114,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 30 114,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 114,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6 868,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 868,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 750,00
80195 Pozostała działalność 40 750,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
samorządów,województwa pozyskanychz innych źródeł
40 750,00
852 POMOC SPOŁECZNA 36 661,00 3 720,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
3 720,00 3 720,00
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
3 720,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin
3 720,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin
3 000,00
85295 Pozostała działalność 29 941,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin
29 941,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
35 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00
Razem 122 379,00 33 834,00
Ogółem zwiększenie dochodów88 545,00
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 868,00 15 000,00
ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 2 / 7
Ogółem zwiększenie dochodów88 545,00
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 868,00 15 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 21 868,00 15 000,00
Wydatki bieżące w tym: 21 868,00 15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 868,00
Dotacje na zadania bieżące 15 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 750,00 30 114,00
80101 Szkoły podstawowe 23 114,00
Wydatki bieżące w tym: 23 114,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 114,00
80110 Gimnazja 7 000,00
Wydatki bieżące w tym: 7 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00
80195 Pozostała działalność 40 750,00
Wydatki bieżące w tym: 40 750,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczne 37 150,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 600,00
851 OCHRONA ZDROWIA 3 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 100,00
Wydatki bieżące w tym: 3 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 100,00
852 POMOC SPOŁECZNA 32 941,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00
Wydatki bieżące w tym: 3 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
85295 Pozostała działalność 29 941,00
Wydatki bieżące w tym: 29 941,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 941,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
35 000,00
Wydatki bieżące w tym: 35 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000,00
Razem 133 659,00 45 114,00
Ogółem zwiększenie wydatków88.545,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 4
ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 3 / 7
Ogółem zwiększenie wydatków88.545,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik4.pdf
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
TYTUŁ
Załącznik nr 5
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
Zakres Ogółem kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen wody 130 000,00
2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen ścieków 70 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 200 000,00
TYTUŁ
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w
złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
otrzymująca
dotację
Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 5
ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 4 / 7
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik4.pdf
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
TYTUŁ
Załącznik nr 5
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
Zakres Ogółem kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen wody 130 000,00
2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen ścieków 70 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 200 000,00
TYTUŁ
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w
złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
otrzymująca
dotację
Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
Starostwo
powiatowe
252 300
2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
Starostwo
powiatowe
80 000
3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
Starostwo
powiatowe
200 000
4. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
niepełnosprawnych uczniów do szkół
Starostwo
powiatowe
19 000
ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 5 / 7
TYTUŁ
Załącznik nr 5
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
Zakres Ogółem kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen wody 130 000,00
2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen ścieków 70 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 200 000,00
TYTUŁ
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w
złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
otrzymująca
dotację
Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
Starostwo
powiatowe
252 300
2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
Starostwo
powiatowe
80 000
3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
Starostwo
powiatowe
200 000
4. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
niepełnosprawnych uczniów do szkół
Starostwo
powiatowe
19 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
występuje problem alkoholowy
wyłoniona
w drodze
konkursu
10 000
2. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
wyłoniona
w drodze
konkursu
40 000
Ogółem 601 300
ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 6 / 7
Ogółem 200 000,00
TYTUŁ
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
XXXVI/13/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 marca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w
złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
otrzymująca
dotację
Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
Starostwo
powiatowe
252 300
2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
Starostwo
powiatowe
80 000
3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
Starostwo
powiatowe
200 000
4. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
niepełnosprawnych uczniów do szkół
Starostwo
powiatowe
19 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
występuje problem alkoholowy
wyłoniona
w drodze
konkursu
10 000
2. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
wyłoniona
w drodze
konkursu
40 000
Ogółem 601 300
ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 7 / 7