UCHWAŁA NR XXXVII/15/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łączna na 2010 rok

2010-07-09 1311
Art. czytany: 3477 razy

UCHWAŁA NR XXXVII/15/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łączna na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 38.400 zł, oraz
zmniejszenia wydatków o kwotę 38.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „ Dotacje celowe w 2010r.” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXXVII/15/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 000,00 30 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00
wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 30 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000,00
Dotacja na zadania bieżące 30 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 400,00 8 400,00
92195 Pozostała działalność 8 400,00 8 400,00
Wydatki bieżące, w tym: 8 400,00 8 400,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400,00
38 400,00 38 400,00
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXXVII/15/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w
złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
otrzymująca
dotację
Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 5
ID: QYRNI-ZINDV-AHIRM-DWROE-ZQBTR. Podpisany. Strona 1 / 3
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXXVII/15/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 000,00 30 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00
wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 30 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000,00
Dotacja na zadania bieżące 30 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 400,00 8 400,00
92195 Pozostała działalność 8 400,00 8 400,00
Wydatki bieżące, w tym: 8 400,00 8 400,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400,00
38 400,00 38 400,00
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXXVII/15/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w
złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
otrzymująca
dotację
Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
Starostwo
powiatowe
252 300
2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
Starostwo
powiatowe
80 000
3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
Starostwo
powiatowe
200 000
4. 754 75411 Dotacja celowa do powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu
strażackiego dla KP PSP Skarżysko -Kamienna
Starostwo
powiatowe
30 000
5. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
niepełnosprawnych uczniów do szkół
Starostwo
powiatowe
19 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
występuje problem alkoholowy
wyłoniona
w drodze
konkursu
10 000
2. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
wyłoniona
w drodze
konkursu
40 000
Ogółem 631 300
ID: QYRNI-ZINDV-AHIRM-DWROE-ZQBTR. Podpisany. Strona 2 / 3
38 400,00 38 400,00
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXXVII/15/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w
złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
otrzymująca
dotację
Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
Starostwo
powiatowe
252 300
2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
Starostwo
powiatowe
80 000
3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
Starostwo
powiatowe
200 000
4. 754 75411 Dotacja celowa do powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu
strażackiego dla KP PSP Skarżysko -Kamienna
Starostwo
powiatowe
30 000
5. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
niepełnosprawnych uczniów do szkół
Starostwo
powiatowe
19 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
występuje problem alkoholowy
wyłoniona
w drodze
konkursu
10 000
2. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
wyłoniona
w drodze
konkursu
40 000
Ogółem 631 300
ID: QYRNI-ZINDV-AHIRM-DWROE-ZQBTR. Podpisany. Strona 3 / 3