Uchwała Nr XL / 24 / 2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu

2010-07-09 1319
Art. czytany: 2140 razy

Uchwała Nr XL / 24 / 2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.'c' i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.89 ust.1 pkt.2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz1241 ze zm.)
w związku z § 10 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXXIV/4/2010 z dnia
22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaczna na 2010 rok,
uchwala się , co następuje:


§ 1

Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł (słownie: dwa
miliony trzysta tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 1 509.000 zł, oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 791 000 zł.

§ 2

1.Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach
2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2017.
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.