UCHWAŁA NR XL/25/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok

2010-07-09 1320
Art. czytany: 3071 razy

UCHWAŁA NR XL/25/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5,
art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157,poz.1240z późn. zm.), RadaGminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150 204,03 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan
dochodów po zmianie wynosi 14 647 132,53 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 150 204,03 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan
wydatków po zmianie wynosi 16.195 407,53 zł.
§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr
5 do niniejszej uchwały
§ 4. W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 i 5 aktualizuje się załączniki
nr 3, 4, 4a, 7, 12 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 4a, 6, 7 do
niniejszej uchwały
§ 5. Do § 11 uchwały Nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia
2010 r. „Upoważnia się wójta do „ dodaje się pkt 8 o treści „ Udzielania w roku
budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 850 000 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść Kwota
dochodów
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 400,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE -2 600,00
0690 Wpływy z różnych opłat -2 600,00
60095 Pozostała działalność 88 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
88 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 53 004,03
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 004,03
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
53 004,03
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 200,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 200,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 200,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
2 600,00
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 1 / 10
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść Kwota
dochodów
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 400,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE -2 600,00
0690 Wpływy z różnych opłat -2 600,00
60095 Pozostała działalność 88 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
88 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 53 004,03
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 004,03
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
53 004,03
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 200,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 200,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 200,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
2 600,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 2 600,00
0490 Wpływy z innychlokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2 600,00
852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 000,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin -15 512,00
2039 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 15 512,00
Ogółem dochody 150 204,03
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Dział Rozdział Treść Kwota
wydatków
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 500,00
60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00
60095 Pozostała działalność 4 500,00
Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
5 000,00
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 2 / 10
Ogółem dochody 150 204,03
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Dział Rozdział Treść Kwota
wydatków
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 500,00
60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00
60095 Pozostała działalność 4 500,00
Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -15 512,00
Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3
15 512,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 91 704,03
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 91 704,03
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91 704,03
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWQISKA 5 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 000,00
92695 Pozostała działalność 7 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00
Razem wydatki 150 204,03
Załącznik do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 4
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 3 / 10
Razem wydatki 150 204,03
Załącznik do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
TYTUŁ
Załącznik nr 4
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
I Ogółem wydatki bieżące 147 730
- środki z budżetu j.s.t. 15 512
- środki z budżetu krajowego 6 651
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
125 567
II Ogółem wydatki majątkowe 4151425 3394718 1336450 4731168
- środki z budżetu j.s.t. 1629700 1505800 717 204 2223004
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2521 725 1888918 619 246 2508164
Ogółem wydatki 4299155 3394718 133 450 4731168
- środki z budżetu j.s.t. 1 645212 1505800 717 204 222 004
- środki z budżetu krajowego 6 651
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2647 292 1888918 619 246 2508164
Załącznik nr 4a
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik4a.pdf
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 4 / 10
TYTUŁ
Załącznik nr 4
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
I Ogółem wydatki bieżące 147 730
- środki z budżetu j.s.t. 15 512
- środki z budżetu krajowego 6 651
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
125 567
II Ogółem wydatki majątkowe 4151425 3394718 1336450 4731168
- środki z budżetu j.s.t. 1629700 1505800 717 204 2223004
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2521 725 1888918 619 246 2508164
Ogółem wydatki 4299155 3394718 133 450 4731168
- środki z budżetu j.s.t. 1 645212 1505800 717 204 222 004
- środki z budżetu krajowego 6 651
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2647 292 1888918 619 246 2508164
Załącznik nr 4a
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik4a.pdf
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok
Załącznik nr 4b
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik4b.pdf
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 5 / 10
zagranicznych
Załącznik nr 4a
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik4a.pdf
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok
Załącznik nr 4b
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik4b.pdf
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
TYTUŁ
Załącznik nr 5
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Przeniesienia
Dział Rozdział Treść Kwota
wydatków
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00
Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne -280000,00
Dotacje na zadania bieżące 280000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00
Dotacje na zadania bieżące -30 000,00
Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
85395 Pozostała działalność 0,00
Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3
132217,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -149,14
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -53 764,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -78 303,46
Razem 0,00
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 6 / 10
zwrotowi na 2010 rok
Załącznik nr 4b
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik4b.pdf
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
TYTUŁ
Załącznik nr 5
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Przeniesienia
Dział Rozdział Treść Kwota
wydatków
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00
Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne -280000,00
Dotacje na zadania bieżące 280000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00
Dotacje na zadania bieżące -30 000,00
Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
85395 Pozostała działalność 0,00
Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3
132217,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -149,14
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -53 764,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -78 303,46
Razem 0,00
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr
XL/25/2010
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 7 / 10
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
TYTUŁ
Załącznik nr 5
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Przeniesienia
Dział Rozdział Treść Kwota
wydatków
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00
Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne -280000,00
Dotacje na zadania bieżące 280000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00
Dotacje na zadania bieżące -30 000,00
Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
85395 Pozostała działalność 0,00
Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3
132217,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -149,14
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -53 764,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -78 303,46
Razem 0,00
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.pdf
Dotacje docelowe w 2010 r.
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 8 / 10
Razem 0,00
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.pdf
Dotacje docelowe w 2010 r.
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 9 / 10
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr
XL/25/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.pdf
Dotacje docelowe w 2010 r.
ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 10 / 10