Uchwała Nr XL/ 26 / 2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji

2010-07-09 1322
Art. czytany: 3352 razy

Uchwała Nr XL/ 26 / 2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.'c' i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.89 ust.1 pkt.4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz1241 ze zm.)
uchwala się , co następuje:


§ 1

Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 220 385 zł (słownie:dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt
pięć zł) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania ' Budowa i modernizacja
chodników oraz przebudowa parkingu w centrum miejscowości Kamionki'.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.