Postanowienie Nr 1-3/10 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 7 października 2010 r.

2010-10-12 0920
Art. czytany: 3667 razy

Postanowienie Nr 1-3/10
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.
1190) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych
na 21 listopada 2010 r.
postanawiam, co następuje:
§ 1
Powołuje się Wojewódzką Komisję Wyborczą w Kielcach w składzie określonym
w załączniku nr 1.
§ 2
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Jędrzejowie, w Kielcach, w Końskich,
w Skarżysku-Kamiennej, w Starachowicach, we Włoszczowie w składzie określonym
w załącznikach od nr 2 do nr 7.
§ 3
Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Kielcach - mieście na prawach powiatu
w składzie określonym w załączniku nr 8.
§ 4
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na
terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składzie określonym w załącznikach od nr 9 do
nr 60.
§ 5
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.