Projekt uchwały: w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2010-10-20 0928
Art. czytany: 5165 razy

UCHWAŁA Nr …../2010
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia … października 2010 r.
w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.) oraz art.5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:


§1
Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
§3

Z dniem 31 grudnia 2010r. traci moc uchwała Nr XXXIV/1/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22.01.2010r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr ……/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia … października 2010r.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

WSTĘP
Podstawą Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Program zawiera podstawowe cele, zasady oraz przedmiot współpracy, a także formy i sposób realizacji Programu.

ROZDZIAŁ I
Cele Programu
1. Umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.
3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów
4. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
5. Intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży.
6. Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd.

ROZDZIAŁ II
Zasady współpracy
Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:
1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Łączna lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

3. Zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
4. Zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
5. Zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;
6. Zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
7. Zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania, organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.
8. O realizacji zadań decydują priorytety przyjęte przez Radę Gminy Łączna.
ROZDZIAŁ III
Przedmiot współpracy
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań o zasięgu gminnym w dziedzinie:

1. Ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
- Realizacja, wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
- Wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych,
- Organizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Realizacja programu w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zajęć pozalekcyjnych.

2.Upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę:
- Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,
- Organizacja imprez masowych,
- Organizacja międzynarodowej wymiany kulturalnej,

3. Kultury fizycznej i sportu:
- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
- Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.


ROZDZIAŁ IV
Formy współpracy
Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym Gminy Łączna z podmiotami Programu są:

1. Zlecanie podmiotom Programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
2. Powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji,
3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
- utworzenie na stronie internetowej Gminy działu umożliwiającego prezentacje organizacji pozarządowych z terenu Gminy Łączna
- zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań,
- bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy Łączna i posiedzeniach Komisji, na których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych.
4. Konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych poprzez:
- udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu projektów rocznych programów współpracy,
- udostępnianie organizacjom pozarządowym projektów uchwał z zakresu związanego z ich statutową działalnością,
5. Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.
6. Inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:
- udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne,
- bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składaniu wniosków aplikacyjnych,
- prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych,
- merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza terenu Gminy Łączna.
ROZDZIAŁ V
Realizacja Programu

1. Podejmowanie współpracy finansowej z podmiotami Programu następuje w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Łączna, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.
2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Łączna zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.
5. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Łączna ogłasza z 30-dniowym wyprzedzeniem otwarty konkurs ofert dla określonego zadania.
6. Pierwszy otwarty konkurs ofert Wójt Gminy ogłasza do końca marca 2010 r.
7. W przypadku nie rozdysponowania w pierwszym konkursie pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego, Wójt Gminy ogłasza drugi konkurs w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia pierwszego konkursu.

8. Wójt Gminy Łączna powołuje Komisję Konkursową, a także określa warunki konkursu w drodze zarządzenia.
9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łączna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań objętych Programem Współpracy określa corocznie Rada Gminy Łączna w uchwale budżetowej.
2. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 30 września propozycje realizacji zadań na kolejny rok.