UCHWAŁA NR XLIV/42/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 10 listopada 2010 r.

2011-01-05 0954
Art. czytany: 2865 razy

Id: KWQFL-LDTSN-ISLAX-QEREJ-EYKHH. Podpisany Strona 1
UCHWAŁA NR XLIV/42/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110 000 zł zgodnie z zał. Nr 1 Plan dochodów po
zmianie wynosi 15 078 555,53 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 110 000 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków po
zmianie wynosi 16 690 523, 57 zł.
§ 3. W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 3 do
uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: KWQFL-LDTSN-ISLAX-QEREJ-EYKHH. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012