Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r.

2011-01-05 0959
Art. czytany: 2244 razy

Uchwała Nr III/5/10
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Łączna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchyla się Uchwałę Nr 14/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej do dokonywania czynności w spawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Łączna .
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Sekretarzowi Gminy w Łącznej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E

Art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) stanowi, iż „Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.”
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.