UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 grudnia 2010 r.

2011-01-05 1005
Art. czytany: 3858 razy

UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
Na podstawie art. 67 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:§ 1.
Przyjmuje się Statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 3.
Traci moc uchwała Nr 20/IV/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przyjęcia zmienionego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010 roku.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym zmiana statutu Związku następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
Związku ze zmianami w składzie Związku oraz zmianami przepisów prawa stało się koniecznością opracowanie nowego Statutu Związku.
Przesłany przez Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich Statut spełnia przesłanki określone w/w ustawą, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.