UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 grudnia 2010 r.

2011-01-05 1008
Art. czytany: 3398 razy

Id: ZPCEP-TIJJH-BCMZC-CISPB-YUBQK. Podpisany Strona 1
UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.), Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19 800 zł zgodnie z zał. Nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 15 121 748,53 zł
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19 800 zł zgodnie z zał. Nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 16 733 716, 57 zł.
§ 3.
W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 3, 4, 4a, 4b, 10 do
uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 4a, 4b, 5 do niniejszej uchwały.
Aktualizuje się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Id: ZPCEP-TIJJH-BCMZC-CISPB-YUBQK. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik4a.pdf
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Id: ZPCEP-TIJJH-BCMZC-CISPB-YUBQK. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik4b.pdf
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.