Uchwała Nr VI /37/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011 r.

2011-07-15 1121
Art. czytany: 2010 razy


Uchwała Nr VI /37/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2014


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2014 i wydłuża się z okresu 2011-2014 na lata 2011-2017.
Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.