Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011 r.

2011-07-15 1121
Art. czytany: 1871 razy

Uchwała Nr VI/38/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.Na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszach sołeckich ( Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz.420 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:§ 1

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łączna na rok 2012.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.