UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011 r.

2011-07-21 1329
Art. czytany: 1626 razy


UCHWAŁA Nr VII/43/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r.


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr III/13/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.


Uchylaną uchwałą wyznaczono Sekretarza Gminy Łączna na przedstawiciela dodatkowego Gminy Łączna do zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich powołując się w jej uzasadnieniu na Statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i jego zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Łącznej nr 3/II/99 z dnia 28 stycznia 1999r.
Wojewoda Świętokrzyski pismami z dnia 07.03.2011 i 13.04.2011 znak PNK.I.I.4131.24.2011 i 47.2011 wniósł o uchylenie tej uchwały we własnym zakresie uzasadniając to faktem, że obowiązujący Statut ZGGŚ opublikowany w Dz. U. Województwa Kieleckiego z dnia 17 grudnia 1996r. nr 53 poz. 209 nie przewiduje przedstawiciela dodatkowego, a taka instytucja jest jedynie w podejmowanych przez gminy procedurach zmian w Statucie Związku, które mogą obowiązywać dopiero z chwilą ogłoszenia nowej treści Statutu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Mając na uwadze powyższe projekt uchwały jest zasadny.