UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r.

2011-08-08 1351
Art. czytany: 1783 razy

UCHWAŁA Nr VIII/66/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 24 czerwca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Oddanie w użytkowanie Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance z siedzibą w Zaleziance 53, Gmina Łączna, zarejestrowanemu w KRS przez Sad Rejonowy w Kielcach pod numerem 0000381227 - pomieszczeń w budynku likwidowanego Gimnazjum w Zaleziance oraz Szkoły podstawowej w Zaleziance, położonych na działce nr 95 w obrębie Zalezianka w celu prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.
2. Oddanie w użytkowanie Stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt. 1 działki szkolnej w granicach aktualnego ogrodzenia szkoły,
3. Zawarcie umowy o użytkowanie na czas nieokreślony przez Gminę Łączna, w której zostaną zawarte szczegółowe postanowienia dotyczące użytkowania i przekazania nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Z wnioskiem o użytkowanie całej nieruchomości szkolnej wystąpiło do Rady Gminy Łączna Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
W trosce o należyte zagospodarowanie i zabezpieczenie w/w majątku powyższa inicjatywa była rozważana i dyskutowana na wielu posiedzeniach komisji tutejszej Rady.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.