Wójt Gminy Łączna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej

2011-09-23 1041
Art. czytany: 7839 razy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Łączna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Łącznej, Kamionki 63. 26-140 Łączna


1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek (Dz. U. 2009, Nr 184, poz. 1436) posiadające stopień nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego, które:
a. ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b. ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora
uzyskały co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub
pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku
nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej,
e. spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
f. nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674z późn. zm.)
a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr
164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie
dyscyplinarne,
g. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
h. nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
i. nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.
nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2. Do konkursu mogą przystąpić również nauczyciele mianowani lub dyplomowani,
zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie
organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz
nauczyciele mianowani lub dyplomowani urlopowani lub zwolnieni z obowiązku
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniający wymagania
określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny
pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436)

4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
następujące wymagania:
a. posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
b. ukończyła studia magisterskie,
c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym,
d. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie,
f. spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. 'b' 'e' 'g' 'i' ogłoszenia.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na
stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15,
poz. 148, z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,
poz. 674, z późn. zm.6) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.

6. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
własnoręcznie podpisane.

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem 'Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Łącznej NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM', po ogłoszeniu na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Łącznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Łączna, w terminie do dnia 10 października 2011r. (do godz. 15.00) na adres:
Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna, tel. (41) 2548 961.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą.