OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 'Rozbudowa dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007'

2011-11-07 0922
Art. czytany: 3492 razy

Łączna: Rozbudowa dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007
Numer ogłoszenia: 366706 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281142 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dróg dojazdowych klasy D, kategoria dróg-drogi gminne do zbiornika wodnego w Jaśle Nr 1516001 i 11516007 na terenie Gminy Łączna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5059430,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3523033,72

Oferta z najniższą ceną: 3523033,72 / Oferta z najwyższą ceną: 4447680,06

Waluta: PLN.