UCHWAŁA NR XIII/115/2011 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 grudnia 2011 r.

2012-01-16 1020
Art. czytany: 3115 razy

UCHWAŁA NR XIII/115/2011
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łączna, wymienione w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały, zostają udostępnione przewoźnikom.

§ 2.

Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1:
1. Przystanki komunikacyjne są udostępniane wyłącznie w celu sprawnej wymiany pasażerów, bez możliwości postoju.
2. Nie udostępnia się przystanku komunikacyjnego następnym przewoźnikom lub do kolejnych zatrzymań środków transportu w razie wyczerpania limitu jego przepustowości.
3. Korzystający z przystanku komunikacyjnego jest obowiązany do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w obowiązującym rozkładzie jazdy.
4. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego musi się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi i przystanku komunikacyjnego oraz niepowodujący zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu.
5. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów
i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych
w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.
6. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika) i podlega uzgodnieniu
z Gminą.


§ 3.

1. Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łączna:
1) 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
2. Operator publicznego transportu zbiorowego realizujący przewozy będące przedmiotem umowy z Gminą Łączna o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
jest w powyższym zakresie zwolniony z opłat wskazanych w ust. 1.
3. Przewoźnik korzystający z przystanku komunikacyjnego jest zobowiązany do uiszczania opłat wskazanych w ust. 1 jako miesięcznej opłaty łącznej obliczanej jako iloczyn liczby zatrzymań w danym miesiącu określonej w obowiązującym rozkładzie jazdy oraz stawek określonych w ust. 1.
4. Miesięczną opłatę łączną, o której mowa w ust. 3, przewoźnik korzystający z przystanku komunikacyjnego jest zobowiązany uiścić z góry do 15-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
5. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

§ 4.

Uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych dokonuje w formie pisemnej Wójt Gminy Łączna.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 6.

Przystanki komunikacyjne niewymienione w załączniku do uchwały, a udostępnione przewoźnikom przed jej wejściem w życie, udostępnia się do czasu wygaśnięcia zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.Uzasadnienie

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem
1 marca 2011 r. stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom.
Załączony do uchwały wykaz przystanków sankcjonuje dotychczasowy sposób ich wykorzystania i obejmuje wszystkie przystanki, z których aktualnie korzystają przewoźnicy prowadzący na terenie Gminy Łączna działalność w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/115/2011
Rady Gminy w Łącznej z dnia 28.12.2011r.


WYKAZ PRZYSTANKÓW

Lp. Nazwa Przystanku Droga Strona
1 Łączna I Starodroże DK7 P
2 Łączna II Starodroże DK7 L
3 Łączna III Starodroże DK7 P
4 Gózd I Starodroże DK7 P
5 Gózd II Starodroże DK7 L
6 Gózd III Starodroże DK7 L
7 Gózd IV Starodroże DK7 P
8 Gózd V Starodroże DK7 L
9 Gózd VI Starodroże DK7 P
10 Występa I Starodroże DK7 L
11 Występa II Starodroże DK7 P
12 Klonów I Droga powiatowa 0595T P
13 Klonów II Droga powiatowa 0595T P
14 Jaśle I Droga powiatowa 0307T P
15 Zalezianka I Droga powiatowa 0307T P
16 Zalezianka II Droga powiatowa 0307T P
17 Występa III Droga powiatowa 0307T P
18 Łączna IV Droga powiatowa 0588T P
19 Zagórze I Droga powiatowa 0588T P
20 Zagórze II Droga powiatowa 0588T P
21 Zagórze III Droga powiatowa 0588T P
22 Zagórze IV Droga powiatowa 0588T P
23 Zagórze V Droga powiatowa 0588T P
24 Podzagnańszcze I Droga powiatowa 0589T L
25 Zaskale I Droga powiatowa 0589T L
26 Zaskale II Droga powiatowa 0589T L
27 Kamionki I Droga gminna P