Przetarg nieograniczony na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)

2012-02-21 1420
Art. czytany: 3784 razy

Łączna: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)
na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Łączna
oraz do budynków użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Łączna
Numer ogłoszenia: 52010 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Łączna oraz do budynków użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Łączna
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Łączna oraz do budynków użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Łączna, obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.2007 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Przewidywany pobór energii elektrycznej
w okresie 01.04.2012 – 31.12.2013 roku wynosi około 825 MWh.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadanie: - - aktualnej Koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej; - aktualnej Koncesji na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej
(w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo umowa zawarta z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii, lub oświadczenie o posiadaniu zawartej ww. umowy (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony druk oferty o treści odpowiadającej drukowi oferty stanowiącej II część SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza zmiany cen w trakcie trwania umowy w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT lub akcyzy. 2,1.Zmiany cen i opłat, wprowadzone
w trybie określonym przez ustawę Prawo energetyczne, powodują automatyczną zmianę postanowień umowy, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej – sekretariat, Kamionki 60, 26-140 Łączna
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie