Przetarg nieograniczony na: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej, oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2012/2013

2012-07-23 1515
Art. czytany: 4193 razy

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej, oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 265848 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://uglaczna.bip.doc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej, oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa I. Zagórze - Zaskale - Gimnazjum i powrót tą samą trasą - 10 km ( I autobus) (kurs 1.) Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. IV-VI i gimnazjalnych do szkoły na godz. 7.30 oraz odwóz dzieci tą samą trasą rozpoczynając od Gimnazjum w godz.13.00 - 15.00. Planuje się odjazd ok. godz. 7.00 spod przystanku nr 1 w Zagórzu (przy zakładzie drobiowym). (kurs 2.) Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. 0-III do szkoły na godz. 8.20 oraz odwóz dzieci tą samą trasą w godz.13.00 - 14.00. Planuje się odjazd ok. godz. 7.50 spod przystanku nr 1 w Zagórzu (przy zakładzie drobiowym). Trasa II. Klonów - Gózd - Zalezianka - Występa - Łączna - Gimnazjum - 20km ( II autobus) A/ Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. IV-VI do SP Gózd i dzieci gimnazjalnych do szkoły ( nowo wybudowany kompleks w Kamionkach) na godz. 7.30 (odjazd z Klonowa ok. godz. 6.50) oraz odwóz dzieci dwoma kursami (najpierw z SP Gózd potem z Gimnazjum) w godz.12.00 - 15.00. B/ Trasa dotyczy dowozu dzieci z Klonowa zarówno do Gimnazjum jak i do Szkoły Podstawowej w Goździe oraz popołudniowy odwóz dzieci ze szkół w kolejności : ok. godz. 13.00 z Gózdu i ok. 14.00 -15.00 z Gimnazjum . Trasa III. Klonów - Gózd - Łączna - Osełków - Szkoła Podstawowa w Łącznej - 14km i SP Łączna - Zalezianka - 10km. ( BUS ok. 30 miejsc ) A/ Usługa będzie polegała na dowozie tylko dzieci klas 0 - III. B/ Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do Szkoły Podstawowej w Łącznej (odjazd z Jęgrznej godz. 6.55 ) na godz. 8.20 i Szkoły Podstawowej w Goździe (odjazd z Klonów Kolonia godz. 7.20) oraz odwóz dzieci w godz.13.00 - 14.00 ( godz.13.00 do Klonowa, do Zalezianki odjazd ze szkoły godz. 14.00).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wykazu sprzętu do przewozu dzieci ( posiadanej bazy transportowej ); - wykazu osób (kierowców) i dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane Prawem. - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: - gdy ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu ilość kursów Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Łączna Sekretariat Kamionki 60 26-140 Łączna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie