Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2012/2013”

2012-08-07 0953
Art. czytany: 4155 razy

Znak: T.271.3.2012 Łączna, 07.08.2012r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej postępowania na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2012/2013”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
- „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2012/2013” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
tj. 2 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:


Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WITKOBUS Andrzej Witkowski Wzdół Rządowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 245 700,00 zł 95,65
2. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 235 021,50 zł 100,00

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 - Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała ona najniższą cenę za zadanie tj. 235 021,50 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.

Wójt Gminy Łączna