OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych

2012-08-22 1320
Art. czytany: 4252 razy

Łączna: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 310254 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229664 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych: 1. Droga Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna - Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie. Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1700 m (od drogi powiatowej nr 588T w Zagórzu w kierunku Jęgrznej do działki Nr 319 ), 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1600 m (od drogi powiatowej nr 0595 w Klonowie przez miejscowość Klonów Budy), Parametry dróg dostosować do właściwych parametrów jak dla klasy D 1. Długość projektowanego odcinka dla zadania 1 - około 1700 ,00 m, 2. Długość projektowanego odcinka dla zadania 2 - około 1600 ,00 m, 3. Szerokość jezdni dla zadania Nr 1 i 2 - 5,0 m, 4. Warstwa ścieralna gr. 3,00 cm, 5. Odwodnienie pasa drogowego, 6. Przebudowa zjazdów, 7. Zmiana organizacji ruchu, 8. Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi: Nr 588T oraz Nr 0595 , 9. Ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: 1. Droga Nr 1516018 Gózd-Jęgrzna- Zajamnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe - mgr inż. Andrzej Klecha, ul. Orzeszkowej 14, Mielec, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 27183,00

Oferta z najniższą ceną: 23800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 208977,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe - mgr inż. Andrzej Klecha, ul. Orzeszkowej 14, Mielec, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 25840,00

Oferta z najniższą ceną: 22500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199998,00

Waluta: PLN.