Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012

2012-09-04 1352
Art. czytany: 2989 razy

w sprawie : zaciągnięcia kredytu
Uchwała nr XIX/158/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 czerwca 2012w sprawie : zaciągnięcia kredytuNa podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit „c” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje :


§ 1

Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 965.500 zł
(słownie : dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych ) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .


§ 2
1.Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2019.
3.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.