Przetarg Nieograniczony na Budowę budynku kotłowni

2012-10-10 1058
Art. czytany: 5414 razy

Przetarg Nieograniczony na Budowę budynku kotłowni ( XVIII kategoria obiektu budowlanego ) wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, przyłączem kanalizacji sanitarnej, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz przełożenie linii kablowej nn., na działce nr ewid.1003 w miejscowości Kamionki, obręb Czerwona Górka.
Numer ogłoszenia: 390284 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.
• Adres strony internetowej zamawiającego: [email protected]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku kotłowni ( XVIII kategoria obiektu budowlanego ) wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, przyłączem kanalizacji sanitarnej, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz przełożenie linii kablowej nn., na działce nr ewid.1003 w miejscowości Kamionki, obręb Czerwona Górka..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1 - w skład którego wchodzi budowa zgodnie z projektami budowlanymi; 1. Branża - Architektura i konstrukcja ( symbol proj. 5,3-2/2012-01), 2. Branża - Elektryczna, Przełożenie linii kablowej ( symbol proj. 7-2/2012-02), 3. Branża - Sanitarna ( symbol proj. 6-2/2012-02), 4. Branża - Drogowa ( symbol proj. 9-2/2012-01), Zadanie Nr 2 - w skład którego wchodzi budowa zgodnie z projektami budowlanymi; 1. Branża - Sanitarna, Projekt technologii kotłowni ( symbol proj. 6-2/2012-01), 2. Branża - Elektryczna, Projekt technologii kotłowni ( symbol proj. 7-2/2012-01),.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.33.11.10-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zadanie Nr 1 - 10 000,00 zł; Zadanie Nr 2 - 10 000,00 zł; według wyboru wykonawcy w jednej następujących form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 2. Wykonawca, który nie wniósł wadium w terminie, podlega wykluczeniu z postępowania. 3. Wadium w formie pieniężnej (przelew) należy wpłacić na konto Zamawiającego w : Banku Spółdzielczym w Suchedniowie - Nr konta - 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001 Na przelewie należy umieścić informację : Wadium -Budowa kotłowni węglowej wraz z niezbędnymi instalacjami - Zadanie Nr 1 lub Zadanie Nr 2. 4. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy budynek Nr II pokój Nr 2. z informacją - Zadanie Nr 1 lub Zadanie Nr 2 5. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu do składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowych za przelew na rachunek bankowy oferenta . 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie , - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , 9. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Oferent wnoszący wadium w innej formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą .
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Spełnienie tego warunku polega na złożeniu oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 3.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum jedną robotę budowlaną na łączną kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty na dane zadanie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami do kierowania następującymi robotami podczas realizacji zadania Nr 1 tj. 1. Robotami ogólno - budowlanymi, 2. Robotami konstrukcyjnymi, 3. Wod. - kan., CO i wentylacji 4. oraz robotami w zakresie instalacji elektrycznych, natomiast dla zadania Nr 2, dysponuje osobami do kierowania następującymi robotami: 1. Wod. - kan. i CO i wentylacji, 2. oraz robotami w zakresie instalacji elektrycznych,
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli złoży oświadczenie dla każdego zadania osobno że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wysokość ceny złożonej oferty dla każdego zadania osobno.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z ar.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zapisami. 1/ Zmiany mogą być zainicjowane poprzez złożenie pisemnego wniosku. Może to być: - wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycje zmiany, - wniosek Wykonawcy, Wniosek musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zmiany, - koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego np. w zakresie terminu i/lub kosztów (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametrów technicznych sprawnościowych oraz opis skutków zmian. 2/ Zmiany mogą obejmować: - zmiany ilości każdej pracy objętej umową, - zmianę jakości i innych cech charakterystycznych, - zmianę poziomu, pozycji czy też wymiarów którejkolwiek części robót, - rezygnacja z jakiejkolwiek części objętej projektem (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), - zmiany w terminach wykonywania robót, ze względu na brak środków finansowych, - zmiany nr konta bankowego, - zmiany stawki podatku VAT, - zmiany personelu, Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 09:45, miejsce: Urzad Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna I piętro - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 - w skład którego wchodzi budowa zgodnie z projektami budowlanymi;.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Branża - Architektura i konstrukcja ( symbol proj. 5,3-2/2012-01), 2. Branża - Elektryczna, Przełożenie linii kablowej ( symbol proj. 7-2/2012-02), 3. Branża - Sanitarna ( symbol proj. 6-2/2012-02), 4. Branża - Drogowa ( symbol proj. 9-2/2012-01),.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.05.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - w skład którego wchodzi budowa zgodnie z projektami budowlanymi;.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Branża - Sanitarna, Technologia kotłowni ( symbol projektu. 6-2/2012-01), 2. Branża - Elektryczna, Technologii kotłowni ( symbol projektu. 7-2/2012-01),.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.32.10.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.06.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.