Przetarg nieograniczony na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna.

2012-10-11 1403
Art. czytany: 4680 razy

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160
000,00 PLN dla Gminy Łączna.
Numer ogłoszenia: 392496 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 łączna, woj. świętokrzyskie, tel.041 2548960, faks 041 2548977.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna..
11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu w wysokości 1 160 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .
11.1.4) Czy przewiduje sie Udzielenie zamówień uzupełniających: nie
11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11 30 00-5
11.1.6) Czy dopuszcza sie złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.7) Czy dopuszcza sie złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2022
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1 )WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy winni posiadać uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, określone w
ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r.,Nr 72, poz.665 z późn. zm.). Ocena
spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego
warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełniania tego
warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełniania tego
warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełniania tego
warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
• koncesje, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, ze:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o Udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)
1) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowania wykonawcy w postępowania i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we własnym rejestrze.
2) Wykonawca dołączy harmonogram spłaty kredytu, zawierający wyliczenie kosztów obsługi kredytu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ( art. 23 ustawy- Pzp) przez dwóch lub więcej
Wykonawców- należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) ofertą oraz
dokumenty i oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22ust.1 ustawy - Pzp należy złożyć w imieniu całego konsorcjum ( dokumenty traktowane jako wspólne), b) dokumenty i oświadczenia dot. niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy -Pzp składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tyko dla wykonawców, u których ponad 50 pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku: 1) zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego, spowodowanej przez zwiększone wydatki na usuniecie skutków klęsk żywiołowych, bądź innej podobnej okoliczności, lub załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony oraz zmniejszenie wysokości rat. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przesunięcia terminu spłaty kredytu oprocentowanie będzie naliczane według zasad określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty oraz zmniejszenia wysokości rat Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. 2) zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w sytuacji wcześniejszej częściowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 3) zmiany innych postanowień umownych w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Łączna Kamionki 60 26- 140 Łączna woj. świętokrzyskie sekretariat Urzędu Gminy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna woj. świętokrzyskie sekretariat Urzędu Gminy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o Udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie