Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

2012-10-26 0934
Art. czytany: 4154 razy

Znak: Fn.3130.5.2012 Łączna, 26.10.2012r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN
dla Gminy Łączna”


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
- Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.160.000,00 PLN dla Gminy Łączna, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu tj.3 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
1. ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 397 507,19zł 100
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 416 690,01 zł 95,40
3. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 401 682,83 zł 98,96

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 - ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 397 507,19zł, co jest równoznaczne
z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.