OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

2012-12-11 1054
Art. czytany: 4209 razy

Łączna: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna
Numer ogłoszenia: 502470 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 392496 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu w wysokości 1 160 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 460000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 397507,19

Oferta z najniższą ceną: 397507,19 / Oferta z najwyższą ceną: 416690,01

Waluta: PLN.