ZARZĄDZENIE NR 22/2012 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 25 czerwca 2012r.

2013-02-08 1400
Art. czytany: 968 razy

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łączna.

ZARZĄDZENIE NR 22/2012
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łączna.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.
W REGULAMINIE WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łączna stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Gminy Łączna z dnia 16 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.7 pkt 9) uzyskuje brzmienie:
9) „ dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego.”

2) w § 2 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:
9. „Dodatek za wieloletnią pracę nie wlicza się do podstawy naliczania:
1) wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego,
2) urlopu macierzyńskiego,
i wypłacany będzie w pełnej wysokości przy wynagrodzeniu za dany miesiąc.”

3) w § 13 otrzymuje brzmienie:
1. „Radcy prawnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie usługi zastępstwa procesowego w wysokości 80% kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub w innym postępowaniu jeśeli koszty te zostały ściągnięte od strony przeciwnej (art. 224 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie wlicza się do podstawy:
- wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- nagrody jubileuszowej.”
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają w mocy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.