U C H W A Ł A Nr XXV/ 187 /2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r.

2013-05-14 1128
Art. czytany: 1719 razy

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2013 rok

U C H W A Ł A Nr XXV/ 187 /2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2013 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z § 38 ust. 1-3 Statutu Gminy Łączna ( Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Gminy Łączna na 2013 rok.:
1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały


3. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 p. 1, 2 i 3 Statutu Gminy Łączna komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV/187/2013
Rady Gminy Łączna z dn. 30.01.2013 r.
PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
na 2013 rok

Lp.
Tematyka
Termin

1.


2.


3.4.


5.

6.


7.

8.

9.Kontrola jednostek podległych gminie - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej

Kontrola jednostek podległych gminie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Kontrola Urzędu Gminy - wykonanie budżetu gminy za 2011 rok
Wystąpienie do RIO o absolutorium

Realizacja wniosków i interpelacji radnych


Realizacja budżetu za I półrocze 2012 rok

Kontrola jednostek podległych gminie - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

Kontrole na zlecenie Wójta i Rady Gminy

Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców

Podsumowanie rocznej pracy komisji i opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok
marzec


kwiecieńmaj


czerwiec


wrzesień


październik

cały rok

listopad


grudzień

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV/187/2013
Rady Gminy Łączna z dn. 30.01.2013 r.


PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
na 2013 rok

1. Opracowanie planu pracy komisji.
2. Przedstawienie i analiza projektu budżetu na rok 2013 rok.
3. Przedstawienie i analiza cen wody i ścieków na 2013 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2012 roku.
5. Ocena stanu dróg na terenie gminy .
6. Ocena i analiza z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
7. Stan ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.
8. Stan i ocena rolnictwa na terenie gminy.
9. Ocena przygotowania do okresu zimowego 2013/2014 .
10. Ocena wykonanych inwestycji i będących w realizacji.
11. Przedstawienie i analiza proponowanych stawek podatkowych na rok 2014.Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXV/187/2013
Rady Gminy Łączna z dn. 30.01.2013 r.

Plan Pracy
Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
na 2013 rok

1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Łączna na rok 2013.
2. Dyskusja nt. zagadnień związanych z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i porządku w gminach.
3. Analiza stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy.
4. Dyskusja nt. taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
5. Opiniowanie w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

6. Sytuacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, przygotowanie do
okresu zimowego.
zimowego.
7. Inne zagadnienia wynikłe w ciągu roku, związane z tematyką komisji.
8. 1) Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2013.
2) Opracowanie planu pracy komisji na rok 2014.Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXV/187/2013
Rady Gminy Łączna z dn. 30.01.2013 r.

PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY i ZDROWIA
NA 2013 ROK


1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
2. Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
3. Analiza budżetu gminy - części oświatowej.
4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność oświatową, sportową, kulturalną.
5. Formy wypoczynku letniego dzieci w Gminie Łączna
6. Działalność:
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej,
- Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego,
- oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Goździe,
- oddziału przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole” w Kamionkach
7. Sukcesy, porażki i problemy wychowawcze uczniów szkół gminnych.
8. Stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego .
9. Działania promujące gminę.
10. Propozycje planu pracy na 2014 rok.