UCHWAŁA Nr XXV/ 188 /2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r.

2013-05-14 1129
Art. czytany: 1697 razy

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013rok w Gminie Łączna


UCHWAŁA Nr XXV/ 188 /2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013rok w Gminie Łączna

Na podstawie art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 późn. zm. ) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie każdego członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 100,- zł brutto.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
Zgodnie z art.4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Dyspozycja cytowanego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, iż do właściwości Rady Gminy zgodnie z art.18 ust.1 oraz art.18 ust.2 pkt.15 należy podjęcie stosownej uchwały.
Wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu komisji ustalono w wysokości 100,- zł. brutto

Załącznik do uchwały Nr XXV/188/2013 Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII NA ROK 2013
Lp Zadania własne wynikające
z ustawy Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Zakres przedsięwzięcia Przewidywane koszty
1 Szkolenie członków Komisji Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego - zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z zakresu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii oraz przemocy w rodzinie
- zakup materiałów pomocniczych ciągły Gminna Komisja Przeszkolenie wszystkich członków Komisji i Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, nauczycieli i Zespołu Interdyscyplinarnego 3.890.-
2 Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z koordynatorem Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
ciągły Gminna Komisja Zmiany w ustawie ____
3 Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zwiększenie działalności oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych
i ich rodzin

-zwrot kosztów za dojazdy na leczenie ambulatoryjne ciągły terapeuta Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 1.500-210.-
4 Profilaktyka w szkołach i innych organizacjach - organizowanie szkolnych programów profilaktycznych
- realizacja programu dla uczniów, rodziców i nauczycieli
- organizowanie turniejów wiedzy o uzależnieniach od alkoholu.
- współpraca z policją; organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą.
- prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach I-III programu ,,Spójrz inaczej''

- prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i mlodzieży Dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz komisja


Zmniejszanie ryzyka uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
2.600.-

10.000.-


3.000.-

6.000,-
5 Wypoczynek letni dzieci z profilaktyką - organizowanie półkolonii i koloni letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem alkoholowym


- kolonie Lipiec, sierpień Organizacje pozarządoweGminna Komisja Umacnianie poczucia własnej wartości, uczenie się radzenia ze stresem 10.000.-
6.000.-
67 Zwoływanie posiedzeń komisji oraz wydatki związane z działalnością komisji

Koszty badań osób uzależnionych w celu wydania opinii przez biegłych lekarzy - przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych.
- przeprowadzanie rozmów w sprawie uzależnionych i ich rodzin.
- zasięganie opinii o zgłaszanej osobie.
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy.
- wynagrodzenie za posiedzenie komisji.
- zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji
- zakup alkomatu na potrzeby Komisji, Straży Pożarnej i szkół
- przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi.
- kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia
- kierowanie osób zgłoszonych do komisji na badania przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego ciągłyciągły Gminna Komisja


Gminna Komisja
Kontrola sklepów 4.300.-
1.800-
1.000,-

2.000.-
8 Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta
ds Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Profilaktyka ds. uzależnień,

psycholog - terapeuta
Realizacja programu profilaktycznego i prowadzenie „niebieskich kart” wynikających z pracy komisji
CiągłyOsoba zatrudnionaumowa- zlecenie

Szczegółowy program do wglądu 17.000-

1.410.-
9 Tworzenie i wdrażanie programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
- prowadzenie zajęć z kulturoterapii i artyterapii dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalno - oświatowych
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych i manualnych, promocja talentów dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych
- dostęp do informacji poprzez:komputer, internet, telefon, fax itp.
- zapobieganie marginalizacji
- zagospodarowanie czasu wolnego ciągły Osoba zatrudniona Umożliwianie dzieciom i młodzieży prawidłowego rozwoju psychicznego 2.000.-

10
Współpraca z Ośrodkiem Uzależnień w Skarżysku -Kamiennej. - skierowanie na leczenie odwykowe dzienne osób uzależnionych posiadających własne źródło dochodu ciągły Gminna Komisja
_______
11 Wyrównywanie szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym (kino, teatr, muzea, wystawy, spotkania autorskie itp.)
-organizowanie wycieczek i rajdów pieszych o charakterze turystyczno- przyrodniczym oraz rekreacyjno- sportowym. ciągły Osoba zatrudniona Ograniczenie skutków patologii, umożliwienie dzieciom i młodzieży prawidłowego rozwoju społecznego i kulturalnego 4.000.-
76.710