UCHWAŁA NR XXV/191/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 stycznia 2013 r.

2013-05-14 1131
Art. czytany: 2159 razy

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna

UCHWAŁA NR XXV/191/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art.6 n
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., Nr 132, poz. 391.) w związku z art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr
152, poz. 897, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz.
1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy
Łączna, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzający dane zawarte w deklaracji:
1) kserokopia ostatnio zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Łączna – stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w innej gminie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy w innej gminie;
5) oświadczenie o posiadaniu kompostownika/pryzmy kompostowej na terenie nieruchomości
stanowiące (załącznik nr 4).
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pierwszą deklarację w terminie
do 31 marca 2013 r. do Wójta Gminy Łączna.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/191/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami
Podstawa prawna: art. 6 n Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r poz.
391 z późn. zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Łączna, przez
których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Termin składania: W terminie do 31 marca 2013r. , a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania: Urząd Gminy Łączna, lub w formie elektronicznej na adres: [email protected] , opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Łączna
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych
w deklaracji
W razie zmiany danych podać; datę powstania zmiany
oraz jej uzasadnienie:
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel □ najemca,
dzierżawca, użytkownik
□użytkownik wieczysty □ zarządca nieruchomości □
posiadacz samoistny
□inne prawo do władania nieruchomością
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
Nazwisko Pierwsze imię PESEL
Data urodzenia Imię ojca Imię matki
Nr telefonu Adres e-mail
D.2. Pozostałe podmioty: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej
Pełna nazwa KRS
NIP:
REGON:
Nr telefonu Adres e-mail
Osoby upoważnione do reprezentowania:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT
GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA
NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA
E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT
GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA
NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA
NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki)
…...............................................
ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 2
F.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Łączna w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości
tej opłaty
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E
Odpady komunalne gromadzone są
w sposób
□ selektywny □ nieselektywny
□ w kompostowniku □ w specjalnie
oznakowanych
pojemnikach
Odpady kuchenne i ogrodowe gromadzone

□ w inny sposób wykorzystuję:
…............................................................
.............................
( wskazać sposób zagospodarowania
odpadów ogrodowych)
Miesięczna kwota opłaty (aktualnie obowiązująca stawka opłaty śmieciowej uchwalona
przez Radę Gminy, pomnożona przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) …....................zł./miesiąc
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
1. Prowadzona jest działalność gospodarcza:
□ TAK □ NIE
2. Wytwarzam odpady inne niż komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późn. zm.),*
□ TAK □ NIE
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ( do niniejszej deklaracji dołączono )
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY
REPREZENRUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
…........................................ …............................................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis)
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 3
I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi
Data otrzymania deklaracji i podpis pracownika
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym
w administracji ( Dz.U. z 2005r. Nr 2209, poz. 1954 z późn. zm.)
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łączna
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Wójta Gminy Łączna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
3. Do deklaracji na 2013r. należy dołączyć kopię dotychczas posiadanej umowy na wywóz
odpadów komunalnych z ostatniego roku.
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy
Łączna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy Łączna
określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
* art. 3 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2010 r. Nr
185, poz.1243, z późn. zm.):
„odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/191/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Łączna
Lp. Imię i nazwisko Nazwa ulicy Nr budynku/lokalu
……………………………. ………………………………………..
(data) (podpis sporządzającego
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/191/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.
OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU DEKLARACJI W INNEJ GMINIE
Nazwisko Pierwsze imię PESEL
Nr telefonu Adres zamieszkania
Oświadczam, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
złożyłem w gminie: ………………………………., w dniu …………………
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym:
……………………………. ………………………………………..
(data) (podpis składającego oświadczenie)
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/191/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.
OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW NA WŁASNEJ
NIERUCHOMOŚCI
Nazwisko Pierwsze imię PESEL
Nr działki Adres zamieszkania
Oświadczam, że na terenie działki ewidencyjnej nr posiadam:
□ pryzmę kompostową □ urządzenie do kompostowania (komposte)
Zaznacz x właściwą pozycję
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym:
……………………………. ………………………………………..
(data) (podpis składającego oświadczenie
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 132, poz. 391) gmina biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest zobowiązana określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz.
391).
Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są
odpady komunalne.
Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż
stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera
również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach
potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie, w tym potwierdzające
kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości.
Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości
należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest
zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz
samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy
się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U.
z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie
został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie
obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej
zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz
stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest
wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łączna od
1 lipca 2013 roku.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1