UCHWAŁA NR XXVI/192/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 lutego 2013 r.

2013-05-14 1132
Art. czytany: 2050 razy

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.


UCHWAŁA NR XXVI/192/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1,3,6 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łączna w wysokości:

1) 4,28 zł netto/m3 dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych
2) 4,80 zł netto/m3 dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

3) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 1,00 zł netto/m-c
4) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu – 3,00 zł netto/m-c
5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 3,00 zł netto/m-c na odbiorcę.

§ 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 9,28 zł netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.

§ 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości:
a) 1,03 zł (netto) do każdego m³ dostarczonej wody
b) 6,68 zł (netto) do każdego m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji
2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców w wysokości:
- 6,68 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji
§ 4 1. Cenę wody, którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych gospodarstw domowych, ustala się na kwotę - 3,25 zł/m3 + VAT
2. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić indywidualne gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy ustala się na kwotę - 2,60 zł/m3 + VAT.
§ 5 Dopłata, o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
§ 7 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 8 Traci moc uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 02 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez 1 rok. Ważność dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2013r. stąd konieczność zatwierdzenia taryf na kolejny rok.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf, przedkładając kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan, uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich grup odbiorców usług.
Wójt Gminy Łączna , zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, sprawdził opracowanie taryf i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia.