UCHWAŁA NR XXVI/193/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 lutego 2013 r.

2013-05-14 1134
Art. czytany: 1326 razy

dotycząca zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

UCHWAŁA NR XXVI/193/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 lutego 2013 r.
dotycząca zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia
2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada
Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia
21 grudnia 2012r. §3 pkt. 2 ust. 1) „odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha)
a) Papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
b) szkło bezbarwne i kolorowe
c) tworzywa sztuczne i plastik
d) opakowania wielomateriałowe
e) metal” otrzymuje brzmienie:
„odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha) z podziałem na podgrupy:
a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
b) szkło bezbarwne i kolorowe,
c) tworzywa sztuczne i plastik
d) opakowania wielomateriałowe
e) metal,każdy rodzaj w/w odpadu w osobnym worku”.
2. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21
grudnia 2012r. §3 pkt. 3 ust. 1) „odpady surowcowe/opakowaniowe, których mowa pkt.
2 ust. 1) – umieszcza się w worku w kolorze żółtym” otrzymuje brzmienie:
„odpady surowcowe/opakowaniowe, o których mowa w pkt. 2 ust. 1) – umieszcza się
w osobnych workach o kolorze żółtym, z opisem: papier i tektura, szkło bezbarwne
i kolorowe, tworzywa sztuczne i plastik, opakowania wielomateriałowe, metal”.
§ 2. Pozostałe zapisy załącznika do uchwały pozostają bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013
r.
Id: CAEEB41D-728E-4463-AC60-F2E73CA15A40. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie
Ze względu na fakt, że definicja selektywnego zbierania, to zbieranie w ramach
którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania,
obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami
i takim samym charakterem. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o Utrzymaniu
Czystości i porządku w Gminach, gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów
obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa
sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych. Zbiórka „odpadów suchych”
w ramach jednego pojemnika, oznaczałoby w istocie łączną zbiórkę odpadów o różnym
składzie i właściwościach, które powinny być poddawane różnym procesom, odzysku
lub unieszkodliwiania. Taka frakcja nie byłaby bowiem jednolita pod względem
właściwości i charakteru, jej zbieranie nie ułatwiłoby przetwarzania takich odpadów,
a więc stanowiłyby odpady zmieszane, podlegające obligatoryjnemu przekazania do
regionalnej instalacji.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione, celem
dokonania zmian zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Łączna.
Id: CAEEB41D-728E-4463-AC60-F2E73CA15A40. Podpisany Strona 1