Uchwała Nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013r.

2013-05-14 1136
Art. czytany: 1440 razy

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich


Uchwała Nr XXVI/194/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich


Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się Statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr VIII/72/2011 z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich .

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym zmiana Statutu związku następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie realizując uwagi Wojewody Świętokrzyskiego , przesłał treść uchwały wraz z załącznikiem, z prośbą o podjęcie przez Radę Gminy Łączna.
W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.