UCHWAŁA NR XXVII/196/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

2013-05-14 1137
Art. czytany: 2190 razy

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna

UCHWAŁA NR XXVII/196/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), w związku z art. 6 j ust. 1, 2 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r., poz. 391, z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.,
Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez
osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem, osób
spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby,
które mają inne prawo prawa do zamieszkania w lokalu.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) małym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to gospodarstwo domowe
składające się z nie więcej niż 3 osób.
2) pozostałym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to gospodarstwo domowe
składające się z nie mniej niż 4 osób i więcej
§ 2. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla małych gospodarstw domowych , w których zamieszkują mieszkańcy, na terenie
gminy Łączna poprzez przyjęcie, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty ustalonej w § 4.
§ 3. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla pozostałych gospodarstw domowych , w których zamieszkują mieszkańcy, na terenie
gminy Łączna poprzez przyjęcie, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi ryczałt miesięczny opłaty ustalonej w § 5.
§ 4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w wysokości 9,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli
odpady zbierane są w sposób zmieszany;
2) w wysokości 6,50 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli
odpady zbierane są w sposób selektywny bez kompostowania frakcji ulegającej
biodegradacji na własne potrzeby;
3) w wysokości 4,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli
odpady zbierane są w sposób selektywny z kompostowaniem frakcji ulegającej
biodegradacji na własne potrzeby.
Id: E7AF06F9-7C53-46A6-B76A-898A9C45E08E. Podpisany Strona 1
§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w wysokości 30,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są
w sposób zmieszany ;
2) w wysokości 20,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są
w sposób selektywny bez kompostowania frakcji ulegającej biodegradacji na własne
potrzeby;
3) w wysokości 13,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są
w sposób selektywny z kompostowaniem frakcji ulegającej biodegradacji na własne
potrzeby.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013
r.
Id: E7AF06F9-7C53-46A6-B76A-898A9C45E08E. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Łączna
Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz. 391, z późn. zm.) obliguje gminy do podjęcia uchwał
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
określenia wysokości tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi
od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6c ust.1 ww. ustawy, gminy obowiązane są
objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
Zgodnie z treścią art. 6 j ust.1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi może stanowić iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz ustalonej stawki opłaty,
Ustawa zgodnie z treścią art. 6 j ust.2 ww. ustawy dopuszcza również przyjęcie
jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego.
Najbardziej zasadną propozycją po konsultacji z mieszkańcami sołectw, na
podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 dopuszczającym stosowanie więcej niż jednej metody
ustalenia opłaty na obszarze gminy, uznano metody:
w małych gospodarstwach (do 3 osób) stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, oraz w pozostałych
gospodarstwach (4 i więcej osób) stawki ryczałtowej.
Przyjęte w projekcie uchwały metody naliczenia opłaty w zależności od
zamieszkałych osób wydaje się metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną dla
realiów Gminy Łączna.
Art.71. Polskiej konstytucji zapewnia rodzinom wielodzietnym szczególną
opiekę:'Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny.
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i
niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych
Istotną kwestią jest oprócz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi również definicja osoby zamieszkującej, gdyż Rada nie jest
uprawniona do określenia definicji legalnej tego pojęcia.
Najbardziej słuszną wydaje się definicja zgodna z art. 2d rozporządzenia WE nr
763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
(Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14). Według tej definicji miejscem zamieszkania
jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek,
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
Id: E7AF06F9-7C53-46A6-B76A-898A9C45E08E. Podpisany Strona 1
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi.
Definicja powyższa jest zbieżna z definicją miejsca zamieszkania w rozumieniu
artykułów 25-28 Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt. 2 cytowane wyżej ustawy Gminy obowiązane są określić
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami odbieranymi od właścicieli nieruchomości.
Określając stawki Rada Gminy wzięła pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Łączna;
2) ilość wytwarzanych na terenie Gminy Łączna odpadów komunalnych;
3) zaangażowanie mieszkańców w przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji
w miejscu ich wytwarzania z wykorzystaniem przydomowych kompostowników;
4) koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi
administracyjnej tego systemu.
W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Id: E7AF06F9-7C53-46A6-B76A-898A9C45E08E. Podpisany Strona 2