UCHWAŁA NR XXVII/198/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

2013-05-14 1139
Art. czytany: 2249 razy

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną prz

UCHWAŁA NR XXVII/198/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art.
4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) –
Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
§ 1. Zgodnie z przyjętą na terenie gminy Łączna średnią ilością wytworzonych odpadów
przez jednego mieszkańca w ciągu tygodnia w wysokości 30 litrów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odbierane są:
1) Zbierane selektywnie odpady komunalne wymienione w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, zwanego dalej Regulaminem;
2) Odpady problemowe w rozumieniu Regulaminu
3) Odpady zmieszane.
§ 2. 1. Komunalne odpady zmieszane, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu, przy
czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Wójta Gminy Łączna z podmiotem odbierającym
odpady komunalne, z którym Gmina Łączna zawrze umowę na odbieranie odpadów
komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Odpady zbierane selektywnie umieszcza się w pojemnikach lub workach
w kolorach określonych w Regulaminie.
2. Odpady zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w gminie Łączna odbierane
będą co najmniej raz na dwa miesiące, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wójta
Gminy Łączna z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Łączna
zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
§ 4. 1. W punkcie stacjonarnym selektywnego zbierania odpadów odbiera się
następujące odpady komunalne:
1) baterie i akumulatory,
2) świetlówki,
Id: F8023D5C-F3B5-4DF4-9A56-42B49465CB70. Podpisany Strona 1
3) odpady z prac budowlanych i rozbiórkowych wykonywanych we własnym zakresie
w ilości nie większej niż 100 kg raz w roku z jednego gospodarstwa domowego.
4) odpady zielone,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin;
7) opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach
silnikowych i hydraulicznych;
8) odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony.
2. W zależności od zgłoszonych potrzeb w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych mogą być przyjmowane inne odpady wymienione w Regulaminie np.
tekstylia, odzież, odpady opakowaniowe.
3. Opłata uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje zwrotu poniesionych
przez właściciela nieruchomości kosztów transportu odpadów we własnym zakresie do
punktu selektywnej zbiórki.
§ 5. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do
przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco
podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.
2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem
odbioru ustalonym przez Wójta Gminy z podmiotem odbierającym odpady komunalne,
z którym Gmina Łączna zawrze umowę.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia robót
budowlanych które nie mogą być dostarczone przez właściciela nieruchomości
indywidualnie, odbierane będą na zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do
podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina zawrze umowę.
4. Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości adresy punktów, do których można
przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
5. Odbiór odpadów zielonych określi harmonogram odbioru podany do publicznej
wiadomości mieszkańcom, ustalony przez Wójta Gminy z podmiotem odbierającym odpady
komunalne, z którym Gmina Łączna zawrze umowę na odbieranie albo odbieranie
i zagospodarowanie odpadów zielonych.
§ 6. 1. Mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych stanowiący punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: komunalne odpady
niebezpieczne, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
chemikalia i opony.
2. Częstotliwość i harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt zbiórki
odpadów komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy
Łączna.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
Id: F8023D5C-F3B5-4DF4-9A56-42B49465CB70. Podpisany Strona 2
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
Id: F8023D5C-F3B5-4DF4-9A56-42B49465CB70. Podpisany Strona 3
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Łączna
W związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) gmina ma
obowiązek podjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto uchwała określa również sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych stacjonarne i mobilne.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek
odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w tym: papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających
biodegradacji. Pozostałe frakcje zostały dodane do świadczonych usług w celu
uszczelnienia systemu gospodarki odpadami.
Opłata obejmuje odebranie od właścicieli nieruchomości wytworzonych odpadów
z każdego gospodarstwa domowego. Wartość ta została obliczona na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego na temat średniej ilości odpadów wytwarzanych
w ciągu roku przez jednego mieszkańca Województwa Świętokrzyskiego.
Odebranie wszystkich odpadów od właściciela nieruchomości w ramach jednej opłaty,
pozwoli na ograniczenie ilości odpadów zagospodarowywanych ze względów
finansowych „domowymi” metodami, szkodliwymi dla zdrowia mieszkańców.
Podział odpadów komunalnych na grupy umożliwia dogodne oraz czytelne podanie
częstotliwości wykonywania usług. Zostanie on też wykorzystany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie
przygotowany harmonogram odbioru odpadów.
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa
miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty.
Id: F8023D5C-F3B5-4DF4-9A56-42B49465CB70. Podpisany Strona 1