UCHWAŁA NR XXVII/199/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

2013-05-14 1140
Art. czytany: 2479 razy

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”.

UCHWAŁA NR XXVII/199/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.
1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXVII/199/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 marca 2013 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich,
w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych
Gminy Łączna.
§ 2. Celami programu jest:
1) Zapobieganie bezdomności zwierząt,
2) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt,
3) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych,
4) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
5) Opieka nad wolno żyjącymi kotami,
6) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
§ 3. Realizatorami Programu są:
1) Wydział Techniczny Urzędu Gminy w Łącznej,
2) Policja, poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości
i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych
w odrębnych przepisach,
3) Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,
4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
5) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom.
Rozdział 2.
Zapobieganie bezdomności zwierząt
Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odpowiadają ich dotychczasowi
właściciele.
W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Urząd Gminy Łączna przewiduje
realizację następujących zadań:
1) Przyjmowanie przez Wydział Techniczny zgłoszeń o błąkających się zwierzętach,
Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 1
2) Umieszczanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń tut. Organu i sołectw.
3) Przekazywanie bezdomnych zwierząt, przebywających tymczasowo pod opieką Gminy,
do adopcji.
4) Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji lub kastracji
posiadanych zwierząt,
5) Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi
zwierzętami w zakresie:
prowadzenia wspólnych akcji, zmierzających do znalezienia bezdomnym
zwierzętom nowych właścicieli,
wymiany informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt, w celu
dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki.
Rozdział 3.
Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację
następujących zadań:
1) Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,
pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym
właścicielom,
2) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom zwierząt,
3) Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, dla których nie ma możliwości
znalezienia właścicieli,
4) Prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację zwierząt domowych jako
najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych.
Rozdział 4.
Edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
właścicieli zwierząt domowych
W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących
zadań:
1) Rozprowadzanie przez Urząd Gminy materiałów edukacyjnych w formie ulotek,
plakatów itp.,
2) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie internetowej
Urzędu Gminy kącika adopcyjnego,
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu
zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt,
4) Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ,
5) Zachęcanie nauczycieli w placówkach oświatowych z terenu Gminy
do włączania w treści programowe z dziedziny ochrony środowiska zagadnień
związanych z humanitarnych traktowaniem zwierząt domowych
Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 2
i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania
populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastracji.
Rozdział 5.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację
następujących zadań:
1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które prowadzone będzie w zależności od potrzeb,
na zgłoszenie mieszkańców, Policji, organizacji społecznych bądź zarządców
nieruchomości (zgodnie z zasadami i warunkami wyłapywania zwierząt określonymi
uchwałą Nr 27/VI/2002 Rady Gminy Łączna z dnia 29 sierpnia 2002 r.),
2) Zapewnienie wyłapanym zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia
i wyżywienia poprzez podpisywanie stosownych umów
z podmiotami zajmującymi się prowadzeniem schronisk dla zwierząt, które będą
odpłatnie przyjmować i utrzymywać ww. zwierzęta,
3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych poprzez podpisywanie
stosownych umów z podmiotami świadczącymi takie usługi,
4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających
tymczasowo pod opieką Gminy,
5) Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym, które zapewni właściwą opiekę
zwierzętom gospodarskim, odebranym czasowo właścicielowi, bądź porzuconym na
terenie gminy Łączna,
6) Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
Rozdział 6.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi
granicami gminy Łączna realizuje się przy współpracy Gminy
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,
5) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.
Rozdział 7.
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
planuje się realizację następujących zadań:
Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 3
1) Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie
obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz innych obowiązków ustalonych
w odrębnych przepisach,
2) Egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku corocznego
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,
3) Sukcesywne wyłapywanie z terenu gminy zwierząt chorych, kontuzjowanych,
agresywnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
a także poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Rozdział 8.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
1) Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Łączna.
2) W 2013 roku Gmina Łączna zapewniła w budżecie kwotę 10 000 zł (słownie: 10 tysięcy
złotych) na zadania określone niniejszym Programem tj.:
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
zapewnienie całodobowej opieki lekarsko- weterynaryjnej,
wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,
dokarmianie kotów wolno żyjących,
zapewnienie schronienia i wyżywienia poprzez podpisywanie stosownych umów
z podmiotami zajmującymi się prowadzeniem schronisk dla zwierząt.
Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 4
Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r.
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373). Celem nowelizacji jest zapewnienie
pełniejszej ochrony zwierząt. Służyć ma temu przede wszystkim poszerzenie katalogu
czynów uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz doprecyzowanie regulacji
dotyczących postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. Zgodnie z art. 11a ust
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz.1002 z późn. zm.) Rada Gminy corocznie do 31 marca, ustala program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym „Programie…” działań ma
na celu zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Łączna,
a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.
Na podstawie art. 11a ust 7 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt projekt „Program…” został przekazany do konsultacji z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii, organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
a także z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze
gminy.
Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 1