UCHWAŁA NR XXVII/201/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

2013-05-14 1142
Art. czytany: 2678 razy

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/201/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 130 614 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 360.614 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130 614 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16.815.614 zł.
§ 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3 , Nr 5 , Nr 7, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikami Nr 3 , Nr 4 , Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Do § 11 Uchwały budżetowej wprowadza się zapis „ Upoważnia się wójta do
udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 48 735 zł”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXVII/201/2013
Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r.
Dochody
Dział
Rozdz
iał § Treść
Kwota
dochodów
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 873,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 16 873,00
2718
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących 16 873,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 95 416,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 95 416,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 95 416,00
852 POMOC SPOŁECZNA 6 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego -100,00
2010
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami -100,00
85295 Pozostała działalność 100,00
2010
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami 100,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 12 325,00
85395 Pozostała działalność 12 325,00
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
2007
Dotacje celowe w ramach programów fi nansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich 12 325,00
Ogółem zwiększenia dochodów 130 614,00
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVII/201/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 marca 2013 r.
Wydatki
Dzia
ł
Rozdział
Treść
Kwota
wydatków
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 12 524,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 12 524,00
Dotacja na zadania bieżące 12 524,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 95 416,00
80195 Pozostała działalność 95 416,00
Wydatki związane z realizacją zadań startutowych 95 416,00
852 POMOC SPOŁECZNA 3 662,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego -100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 662,00
Wydatki związane z realizacją zadań startutowych 3 662,00
85295 Pozostała działalność 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 19 012,00
85395 Pozostała działalność 19 012,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 012,00
Ogółem zwiększenia wydatków 130 614,00
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXVII/201/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 marca 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w
tym:
Lp.
Dział Rozdz
. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
finansowe
rok
budżetowy
2013
(8+9+10+11
)
dochody
własne jst
kredyty
i
pożyczki
kredyty
i pożycz
ki
zaciągni
ęte na
realizac

zadania
pod
refunda
cję
wydatk
ów
dotacj
e
i środk
i
pocho
dzące
z innyc
h źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1.
010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 10 144 366 0
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
2.
010 01010
Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
Jegrzna ( spłata pożyczki do
WFOŚiGW) 2009-2015
2 988 199 160 000 160 000
Związek Gmin Gór
Świętokrzyskich
zgodnie
z porozumieniem
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000
3.
010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka,
Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
4.
600 60016
Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
wodnego
Jaśle
2009-2013
5 000 000 1 717 800 339 458 600 000 0 0 778 342 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 000 000 1 717 800 339 458 600 000 778 342
5.
720 72095
e-świętokrzyskie- Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej
' 2007-
2013
300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
6.
720 72095
E-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
świętokrzyskiego
2007-2013
85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
7.
853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005,00 Zespół Szkół
wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 478 005,00 w Łącznej
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2
wydatki majątkowe
8.
921 92195
Przebudowa budynku po byłej Szkole
Podstawowej z przeznaczeniem na cele
społeczno-kulturalne 2013-2014
976 859 713 439 348 269 0 0 0 365 170 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 976 859 713 439 348 269 365 170,00
Ogółem wydatki majątkowe 34 494 424 2 957 757 909 927 600 000 0 0 1 447 830 x
Ogółem wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005
Razem 35 759 835 3 532 058 1 006 223 600 000 0 0 1 925 835
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXVII/201/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 marca 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
L.p. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Dział Rozdział
źródło kwota
Wydatki w roku
budżetowym
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
5 000 000 1 717 800
Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego
Jaśle' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 717 800
- środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 000 000 778 342
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
- środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 244 323 239 318
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
- środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000 65 000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
4
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00
Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2
Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00
- środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 500 000 365 170
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296
Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 1 075 200 478 005
Wydatki majątkowe: 0 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761
Priorytet: 2013
Urzad Gminy
Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 3
Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 9 570 9 570
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
Ogółem wydatki 7 642 031,00 3 386 819,00
Wydatki bieżące: 1 280 172,00 589 062,00
- środki z budżetu j.s.t. 195 402,00 101 487,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 084 770,00 487 575,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Wydatki majątkowe: 6 361 859,00 2 797 757,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00
- środki z budżetu krajowego 0,00 0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 809 323,00 1 447 830,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXVII/201/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 marca 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.
z tego:
z tego: z tego:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
Dzia
ł
Rozdzi
ał § Dotacje
ogółem
Wydatki
na 2013 r. Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
Dotac
je na
zadan
ia
bieżąc
e
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki
na
programy
finansowa
ne
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art.
5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wydatki
majątkow
e
inwestycj
e
i zakupy
inwestycy
jne
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3
zakup
i objęcie
akcji
i udział
ów
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
750 75011 2010 41 775,00 41 775,00 41 775,00 41 775,00
751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00
852 85212 2010 1 976 613,00 1 976 613,00 1 976
613,00
118 693,00 3 308,00 1 854 612,00
852 85213 2010 9 416,00 9 416,00 9 416,00 9 416,00
852 85295 2010 100,00 100,00 100,00 100,00
Ogółem 2 028 813,00 2 028 813,00 2 028
813,00 161 377,00 12 724,00 0,00
1 854 712,00
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXVII/201/2013
Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r.
Dotacje celowe w 2013 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje Zakres Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 801 80195
Gmina Zagnańsk
pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci
uczęszczające do przedszkola w gminie Zagnańsk 4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154
wyłoniona w drodze konkursu
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
w których występuje problem alkoholowy 10 000
2. 926 92605
wyłoniona w drodze konkursu
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
3. 754 75412
Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
wkład własny na realizację programu pn. 'Adaptacja zaplecza
kuchennego w świetlicy OSP w Kamionkach'. 5 934
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
4. 754 75412
Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
wkład własny na realizację programu pn 'Święto plonów
w gminie Łączna'. 6 590
Ogółem 61 524
Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2