Uchwała Nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 roku

2013-05-14 1143
Art. czytany: 2329 razy

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.

Uchwała Nr XXVII/203/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 marca 2013 rokuw sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


§ 1
1. Udziela się pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łącznej w kwocie 48 735 zł.
2. Pożyczki udziela się w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów pn.: „ Adaptacja zaplecza kuchennego w świetlicy OSP
w Kamionkach”, oraz „Święto plonów w gminie Łączna” w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

§ 2

Sposób i termin spłaty oraz inne szczegóły dotyczące udzielonej pożyczki określone zostaną w umowie pożyczki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.