Wójt Gminy Łączna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2013-05-21 1144
Art. czytany: 3916 razy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze. zm.),

Wójt Gminy Łączna
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów Nr 619
o powierzchni 0,7100 ha, położona w obrębie geodezyjny Czerwona Górka, stanowi własność gminy Łączna na podstawie Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2011 r., znak: IG.IV.7510.72.2011. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KI1R/00033160/1.
Opis nieruchomości - kształt mocno wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 13,5m i długości ok.526m. Działka niezabudowana, położona jest przy drodze gminnej utwardzonej gruzem. Warunki zabudowy i położenie działki przeciętne, dojazd średni. Teren wznoszący się w kierunku płd., w części z lekkim obniżeniem. W środkowej części działki w granicy wschodniej posadowiony jest betonowy słup biegnącej poprzecznej linii elektrycznej SN. Teren wokół działek uzbrojony jest w sieć energetyczną, kanalizacyjną i wodociągową.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/2004 Rady Gminy w Łączna z dnia 06 kwietnia 2004r., znajduje się w części płn. ( przy drodze gminnej ) na głębokości 100m tereny 1.MN-1- przeznaczone pod zabudowę zagrodową z udziałem zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy na wolnych działkach – grunt pod zabudowę stanowi obszar około 0,1350 ha. Pozostała cześć nieruchomości stanowią tereny 1.RP -1-przeznaczone pod uprawy polowe z zakazem zabudowy - o obszarze około 0,5750ha. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 131,00 zł brutto w tym podatek VAT.


2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów Nr 212/4
o powierzchni 0,6300 ha, położona w obrębie geodezyjny Zalezianka, stanowi własność gminy Łączna na podstawie AN 313/2001. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KI1R/00019867/3.
Opis nieruchomości - kształt prostokąta o szerokości ok. 50 m i długości ok.126 m. Działka niezabudowana, położona jest przy drodze gospodarczej nie urządzonej. Warunki zabudowy i położenie działki dobre, dojazd średni. Teren równy w części płd. zadrzewiony dzikimi drzewami owocowymi bez wartości rynkowej drzewa, w pozostałej części łąka uprawna. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/2004 Rady Gminy w Łączna z dnia 06 kwietnia 2004r.,część wsch. działki na szerokości ok.20m, tereny 11.MR przeznaczone pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem znacznego udziału mieszkalnictwa jednorodzinnego i budownictwa letniskowego – grunt pod zabudowę stanowi obszar około 0,2520 ha. Pozostała cześć nieruchomości stanowią tereny 11.RP-2-przeznaczone pod uprawy polowe ograniczeniem zabudowy – o obszarze około 0,3780 ha. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 113 263,00 zł brutto w tym podatek VAT.

Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013r. (poniedziałek) o godz. 9:00.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój 2.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie w a d i u m
w wysokości 5514,00 zł dla zbywanej działki Nr 619, i 11 327,00 zł dla zbywanej działki 212/4.
Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 21 czerwca 2013r. (piątek) do godziny 1300 na konto Urzędu Gminy w Łącznej, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001.
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem:
„ I Przetarg nieograniczony – Czerwona Górka działka nr 619”,
„ I Przetarg nieograniczony – Zalezianka działka nr 212/4” w terminie do dnia 21 czerwca 2013r . (piątek), do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, pokój 1.
Oferta winna zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą prawną lub inny podmiot,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.
5. Dowód wpłacenia wadium.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu, w celu podpisania umowy kupna -sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, powinny zostać zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy w Łącznej w Banku Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek
z ofert.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe warunki w przedmiocie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60, pokój Nr 7 w godzinach 7:30 – 15:30 od wtorku do czwartku, poniedziałek od 8:00 do 16:00, piątek od 8:00 do 15:00 tel. 041 25 48 972.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.uglaczna.bip.doc.pl.