UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 maja 2013 r.

2013-05-22 1522
Art. czytany: 2293 razy

dotycząca zmiany Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 20 maja 2013 r.

dotycząca zmiany Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Łączna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna dokonuje się następujących zmian:

1) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:
1) odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha) z podziałem na podgrupy:
a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
b) szkło bezbarwne i kolorowe,
c) tworzywa sztuczne i plastik
d) opakowania wielomateriałowe
e) metal, każdy rodzaj w/w odpadu w osobnym worku”
2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, (frakcja mokra),
3) odpady trwale zanieczyszczone,
4) przeterminowane leki,
5) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki
7) meble i odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte opony i inne odpady niebezpieczne
9) popiół”
10) odpady budowlane - gospodarka odpadami budowlanymi odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo – budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru tych odpadów przedsiębiorcami

2) §3 ust. 3 pkt. 3otrzymuje brzmienie:
„Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki lub specjalnie oznakowanych dla poszczególnych frakcji ( oznakowaniem może być napis na pojemniku )

1) odpady surowcowe/opakowaniowe, o których mowa w pkt. 2 ust. 1) – umieszcza się w osobnych workach o kolorze żółtym, z opisem: „papier i tektura”, „ szkło bezbarwne i kolorowe”, „tworzywa sztuczne i plastik,
2) odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości – umieszcza się w worku o kolorze brązowym,
3) odpady trwale zanieczyszczone – umieszcza się w worku o kolorze niebieskim,
4) popiół – umieszcza się w worku o kolorze czarnym,
5) odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach koloru czarnego lub workach koloru białego specjalnie oznakowanych”.
Nie dopełnienie powyższego warunku skutkować będzie uznaniem odpadów za zmieszane
3) §3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu odbiór i zagospodarowanie odpadów jest zobowiązany wyposażyć każdą zamieszkałą przez mieszkańca nieruchomości w worki lub pojemniki do gromadzenia odpadów”.
4) W §3 po ust. 6 dodaje się punkt 7 o następującej treści:
„Właściciele nieruchomości przed oddaniem odpadów obowiązani są do przyklejenia na workach lub pojemnikach nalepki z indywidualnym kodem kreskowym rozprowadzanych przez Urząd Gminy w Łącznej”.

5) Usuwa się z regulaminu zapis §4.
6) Usuwa się z regulaminu zapis §5 ust. 1 pkt e)
7) Usuwa się z regulaminu zapis §5 ust. 2.
8) Usuwa się z regulaminu zapis §15 ust. 8
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Uzasadnienie


Zgodnie z Pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.62.2013 z dnia 6 maja 2013r. nakazującego usunięcie zapisów regulaminu wykraczających poza zakres wskazany w art. 4 ust. 2 ustaw z dnia 23 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.,poz 391 ze zm.) – usuwa się cztery punkty z regulaminu.
Ustawa z dnia 25 stycznia o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 228), dająca możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, jako obowiązek gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione, celem dokonania zmian zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.