UCHWAŁA Nr XXIX/209/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 maja 2013 r.

2013-05-22 1523
Art. czytany: 2187 razy

dotycząca zmiany w uchwale określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamia


UCHWAŁA Nr XXIX/209/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 20 maja 2013 r.

dotycząca zmiany w uchwale określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w następujący sposób:

I. Po § 1, dodaje się § 1a, w następującym brzmieniu: „W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany:
a) wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki lub worki na zmieszane odpady komunalne;
b) wyposażyć zarządcę danej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny;
c) dostarczyć worki do selektywnej zbiórki odpadów, właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy zadeklarowali prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”
II. § 4 otrzymuje brzmienie:
1. W punkcie stacjonarnym selektywnego zbierania odpadów odbiera się następujące odpady komunalne:
1) baterie i akumulatory,
2) świetlówki,
3) odpady biodegradowalne,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin;
6) opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych;
7) odpady wielkogabarytowe;
8) zużyte opony;
9) tekstylia i opakowania z tekstyliów;
10) oleje i tłuszcze,
11) odpady budowlane - gospodarka odpadami budowlanymi odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo – budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami


2. W zależności od zgłoszonych potrzeb w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być przyjmowane inne odpady wymienione w Regulaminie np. odzież, odpady opakowaniowe.
3. Dostarczenie odpadów komunalnych do PSZOK nie obejmuje zwrotu poniesionych przez właściciela nieruchomości kosztów transportu tych odpadów.

III. Anuluje się zapis §5 ust. 3 w zmienianej Uchwale.§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
Uzasadnienie

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, związanego z koniecznością dostosowania do Pisma Wojewody Świętokrzyskiego i nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Rade Gminy obowiązek dostosowania uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione, celem dokonania zmian zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.