Wójt Gminy Łączna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej

2013-05-27 1545
Art. czytany: 6412 razy

ZARZĄDZENIE NR 16/2013
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2013r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 3
Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr 16/2013
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2013r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Łączna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Łącznej, Kamionki 63. 26-140 Łączna

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek (Dz. U. 2009, Nr 184, poz. 1436) posiadające stopień nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego, które:
a. ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b. ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d. uzyskały:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
e. spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
f. nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr
164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie
dyscyplinarne,
g. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
h. nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego,
i. nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.
nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

2. Do konkursu mogą przystąpić również nauczyciele mianowani lub dyplomowani,
zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie
organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz
nauczyciele mianowani lub dyplomowani urlopowani lub zwolnieni z obowiązku
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniający wymagania
określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny
pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436)

4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
następujące wymagania:
a. posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
b. ukończyła studia magisterskie,
c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym,
d. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f. spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. 'b' 'e' 'g' 'i' ogłoszenia.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,
poz. 674, z późn. zm.6) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.

6. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
własnoręcznie podpisane.

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem 'Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Łącznej NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM', po ogłoszeniu na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Łącznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Łączna, w terminie do dnia 11 czerwca 2013r. (do godz. 15.00) na adres:
Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna, tel. (41) 2548 961.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą.