Uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013 roku

2013-07-01 0909
Art. czytany: 2277 razy

w sprawie nadania Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”

Uchwała Nr XXVIII/204/2013

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie nadania Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142,poz.1591, z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz.624 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1
Gimnazjum w Łącznej, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Łącznej - na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadaje się imię Armii Krajowej Korpus „Jodła”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łącznej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Uchwały Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013 roku
Zgodnie z § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum uprawnione organy Gimnazjum w Łącznej tj. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, złożyły w dniu 20 marca 2013 roku do biura Rady Gminy Łączna wspólny wniosek o nadanie Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”.
Zespół Szkół w Łącznej, jako jednostka organizacyjna, działa od
2 listopada 2011 r. W skład zespołu wchodzą dwie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” i Gimnazjum. Obie te placówki współdziałają ze sobą i realizują wspólne zadania statutowe Zespołu. Posiadają również wspólną Koncepcję Rozwoju Szkoły, która zaplanowana jest na lata 2012 – 2015. Gimnazjum w Łącznej zrzesza uczniów przybyłych ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej i Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „NURTA” w Goździe.
Młodzież Gimnazjum jest ściśle związana ze swoimi patronami ze szkół podstawowych i współdziałała od wielu lat ze środowiskiem kombatanckim żołnierzy Armii Krajowej. Aktywnie brała udział w licznych uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach oraz w rajdach Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej. Od ubiegłego roku młodzież Gimnazjum uczestniczyła w uroczystościach Święta Szkoły, które obchodzi Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” wchodząca w skład Zespołu.
Gimnazjum skupia młodzież w bardzo trudnym okresie rozwoju, stąd potrzeba skupienia jej uwagi wokół ideałów, które byłyby bliskie młodzieży i integrowały społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia, a jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej. Poza tym obrzędowość związana z patronem wzbogaci tradycje całej placówki, która zyska swoistą indywidualną tożsamość, współtworząc tradycje gminy.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe i w pełni uzasadnione.