Uchwała Nr XXX/212/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r.

2013-08-20 0830
Art. czytany: 2164 razy

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXX/212/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 czerwca 2013r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2012 rok.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.