Uchwała Nr XXX/215/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r.

2013-08-20 0833
Art. czytany: 2834 razy

w sprawie : zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXX/215/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie : zaciągnięcia kredytu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit „c' i art. 58 ust.l ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje :
Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2.220.000 zł
(słownie : dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy z ł ) na pokrycie
planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków
majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek .
§1
§ 2
1 .Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne
osiągnięte w latach 2014-2022
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2022.
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.