Uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r.

2013-09-25 0955
Art. czytany: 2194 razy

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK)

Uchwała Nr XXXI/219/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK)
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594.) oraz art. 23 ust. 2 ustwy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczący wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK)

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Uzasadnienie

Dnia 04.07.2013r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK). Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zapisy zawarte w przedstawionym projekcie uchwały są zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 8/III/2004 z dnia. 06.04.2004r., Rady Gminy w Łącznej i nie budzą żadnych zastrzeżeń. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.